Het Kernteam  Wonen, Zorg en Welzijn richt haar aandacht vooral op hoe de gemeente omgaat met de drie hoofddoelen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).  De drie hoofddoelen van de Wmo:
  • Het bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk en veiligheid en leefbaarheid in de gemeente; het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld;
  • Het ondersteunen van zelfredzaamheid en participatie (meedoen) van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving;
  • Het bieden van opvang; hieronder vallen maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en verslavingszorg.

Het Kernteam kijkt onder andere naar:

  • De leefbaarheid in wijken;
  • Welke algemene en maatwerkvoorzieningen in Sliedrecht  aangeboden worden;
  • Hoe de toewijzing van een maatwerkvoorziening verloopt;
  • Hoe de gemeente de inzet van mantelzorg en vrijwilligers stimuleert en waardeert.

Algemene voorzieningen zijn in principe toegankelijk voor iedereen. Bijvoorbeeld een boodschappendienst of hulp bij het regelen van uw financiële administratie. Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw situatie, bijvoorbeeld een aanpassing aan uw woning.

De gemeente heeft een resultaatverplichting. Dit betekent dat de gemeente met de burger de ruimte heeft, om samen te komen tot oplossingen die passen bij individuele en plaatselijke omstandigheden.